2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Isten oltalmazó karjai között

Isten oltalmazó karjai között

„Az igaz ember pedig hitből él.” — RÓMA 1,17.

 

Interjú Nt. Kelemen Sándor baptista lelkipásztorral

 

A magyar baptista közösség lelkipásztorával beszélgettünk, aki már 10. esztendeje Besztercén és a városhoz tartozó leányegyházközségekben hirdeti az igét. Feladata korántsem könnyű hiszen a legkisebb magyar felekezetű gyülekezetet pásztorolja, ezen kívül hetente látogatja leányegyházközségeit. Hitvallása szerint az ember életével kell példát mutasson, mi sem példázza ezt jobban, mint az ,hogy feleségével három kiskorú gyermeket nevel.  E jubileumi alkalomból, kérdeztük a tiszteletes urat, múltjáról, eddigi munkásságáról, terveiről és szeretett gyülekezetéről.

 

 

Hogyan válik valaki baptista lelkipásztorrá?

Már az is csoda volt, hogy megszülettem. A szüleim egyetlen gyermeke vagyok, vegyes házasságban születtem anyai ágon római katolikus míg apai ágon református. Édesanyám gyermek kora óta rokkant, egy súlyos iskolai baleset következtében, mely után két évig ágyhoz kötött beteg volt s mely betegség rá nyomta a bélyegét az élete hátralevő részére. Amiután megfogantam, az orvosok azt tanácsolták szüleimnek ,hogy ne vállaljanak. Életemet nagymamámnak köszönhetem, aki oda állt az orvos professzor elé és kiállt mellettem, kategorikusan elutasítva a doktor tanácsát. Arra a kérdésre, hogy ha megszületek ki fog engem felnevelni, büszkén kijelentette, hogy ő, hisz felnevelt már hat gyermeket és a hetediket is felfogja. Így kerültem egész kis koromban Szováta mellé, Nyárádremetére, ahol felnevelkedtem. Érdekes család voltunk vallási szempontból is. Habár én az akkori szokásoknak megfelelően édesapám református vallását „örököltem”, egészen ifjú koromig  a katolikus miséken vettem részt, hiszen anyai nagyszüleim akiknél nevelkedtem katolikusok voltak, így mindig együtt imádkoztunk, jártunk templomba, ahol ministráns is voltam. 12 éves koromban nagymamámtól kaptam első Bibliám, mely akkoriban igen értékes ajándéknak számított hiszen nem lehetett kapni. Mikor serdülő koromban a városra kerültem párhozamosan jártam úgy a katolikus, úgy református Istentiszteletre. 15 éves koromban konfirmáltam. 17 esztendős koromban olvasva a Bibliát megértettem azt, hogy szükségem van Jézus Krisztusra, arra, hogy kapcsolatban legyek vele és idővel a szentírás tanulmányozása során megértettem, hogy a hitvalló bemerítés a biblikus és ennek engedelmeskedtem. Ennél is jobban szerettem volna teremtőmet és népemet szolgálni, így döntöttem el, hogy vállalom a lelkipásztori missziót.

 

Hogy kerül egy baptista lelkipásztor Besztercére?

Amiután befejeztem a teológiai tanulmányaimat 2006 júliusában Nagyváradon, két közösség, két gyülekezet hívott meg. Az egyik a Kolozs megyében található magyarkiskapusi , a másik meg a besztercei. Ekkor egy nagyobb és egy kisebb gyülekezet közül kellett választanom. A kiskapusi nagyobb volt a beszterceinél, de én mégis a kisebb Beszterce mellett döntöttem. Döntésemben Isten segítségét kértem, majd hosszas imádkozás és elmélkedés után elfogadtam a besztercei gyülekezet meghívását. Ekkor egy kis történet is eszembe jutott gyermekkoromból. Nagyszüleim egy alkalommal két narancsot hoztak nekünk. A szatyorban egy nagyobb és egy kisebb narancs volt, mint minden gyermek én is a  nagyobbik fele nyúltam, amikor nagyapám rám nézett és azt mondta: „Gondold meg jól, meiket választod, mert egyik ugyan nagyobb de a kisebb jóval édesebb”.

Ezt követően, 2006 szeptemberében érkeztem Besztercére. Egy évi szolgálat után, a gyülekezet bizalmat szavazott nekem, majd 2007 április 22.-én felszenteltek.

 

Mekkora a besztercei magyar baptista gyülekezet? Melyek a célok, feladatok?

A besztercei magyar baptista gyülekezet 60 tagot számlál. Ez nem csak statisztikai adat. Felekezetünk tagjai, nemcsak úgymond a nagy könyvben vannak jelen, hanem a mindennapokban is. Híveink rendszeresen gyakorolják hitüket, ellátogatnak gyülekezetünkbe, szolgálnak, egyházunk fenntartói. Mivel szórványvidéken vagyunk, a besztercei gyülekezet mellé társul három leányegyházközség is: Újős, Cegőtelke és Magyarberéte. Ezeket minden héten végig látogatom. E mellett vasárnaponként a lehetőségekhez mérten, próbálom úgy beosztani, hogy a besztercei szolgálat mellett egy vagy akár két vidéki településre is kijussak. Sajnos a közösségünk nem nagy, hiszen szórványvidéken élünk, de annál aktívabb. Célunk nem az, hogy az embereket megnyerjük egy vallásnak (egyháznak), hanem Jézus Krisztusnak. A már említett szolgálatok mellett börtön lelkészi missziót is vezetek. Fontosnak tartom, hogy az ott lévő emberek, megismerjék Jézus tanításait, azokat pedig akik eltévelyedtek  vissza vezessem a hit útjára.

Véleményem szerint, az ember saját életével kell példát mutasson úgy vallási, úgy nemzetiségi alapon. Ez a legjobb módja annak, hogy szavahihetők legyünk és saját példánkat mások is kövessék.

 

 

Hogyan képzeli el a besztercei magyar baptista gyülekezet jövőjét? Milyen a kapcsolat a többi baptista gyülekezettel illetve milyen a kapcsolat a többi besztercei felekezettel?

Hiszem azt, hogy a Jó Istennek terve van a gyülekezettel. Hiszem azt, hogy az nem véletlen, hogy mi itt vagyunk. Nekünk itt „világítani” kell, ezt a küldetésünket kell nagyon komolyan vegyük, hogy az emberek lássák, hogy nekünk ,nem csak egy vallásunk van hanem kapcsolatunk van Istennel.

Amikor Besztercére jöttem, arra törekedtem, hogy nehogy „egy szigetre érkezzek”. Hál Istennek ezt sikerült elkerülni és kapcsolatot létesíteni, úgy hazai mint határon túli baptista gyülekezetekkel. Csak az elmúlt időszakot említsem volt nálunk egy felvidéki, révkomáromi szolgatársam és egy anyaországi, hajdúszoboszlói szolgatársam is, akivel együtt szolgáltunk, imádkoztunk, hirdettük Istennek igéjét. De kapcsolatunk van a belföldi, szilágysági gyülekezetekkel és a legközelebbi szamosújvári gyülekezettel is.

Mi nyitottak vagyunk, közeledni a többi magyar felekezet irányába. Többszőr hívtuk ezen gyülekezetek  lelkipásztorait, az általunk megrendezett alkalmakra, szolgálatokra. Egyesek elfogadták felkérésünket és eljöttek, mások sajnálatos módon nem. Úgy vélem egyházi téren van hova fejlődni. Mi továbbra is nyitottak vagyunk és szívesen látunk mindenkit.

 

Mit üzen az olvasóknak?

A legfontosabb az, hogy tudjuk mi célból vagyunk ezen a földön. Nem véletlenül vagyunk éppen itt Besztercén, az sem véletlen, hogy mi magyarok vagyunk, hanem ez mind  Isten akarata. Legyünk jó reménységgel, hiszen Isten felhasznál bennünket, népünk, nemzetünk, városunk érdekében. Az ő segedelmével pedig elérjük, céljainkat, küldetésünket.