2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Balázs Dénes szenátorjelölt – II. körzet

  1. január 4-én született, Árpástón. Itt végezte tanulmányait megkezdve az óvodától egészen a nyolcadik osztály végéig. 1971-ben került Kolozsvárra a volt 11-es számú sportiskolához, ahol a középiskolai tanulmányait végezte, majd ezután a marosvásárhelyi testnevelési főiskolán diplomázott. Tanulmányai elvégzése után 1981-ben Szatmár megyében kapott kihelyezést, mint testnevelő tanár. Itt két évig dolgozott, majd Beszterce-Naszód megyében, Bethlenbe és környékén, összesen hét településen folytatta munkáját a szakmájába. Ez idő alatt szép eredményeket ért el, mint testnevelő tanár, több diákot küldött fel a besztercei sportiskolába. 1990-ben került Bethlenbe mint címzetes tanár, a mostani Grigore Silasi Általános Iskolához, itt 2001-ig dolgozott, 1996-tól mint iskolaigazgató helyettes. 2001-től a Beszterce-Naszód megyei tanfelügyelőségen dolgozik, mint kisebbségügyi tanfelügyelő, 2007 és 2009 között mint főtanfelügyelőhelyettes. Ami a közéleti tevékenységét illeti, 1990. januárjától a bethleni érdekvédelmi szervezet alapító tagja, amelynek elnöke is volt két mandátumon keresztül. A pedagógus szövetség tagja.

Szabadidejében, a szakmájától eltérően, gyümölcstermesztéssel foglalkozik Árpástón. Viszont a szakmai ártalom a szabadidős tevékenységek között is helyet kap, hiszen testnevelő tanárként a sportolás tölti ki azt az időt amennyit a gyümölcstermesztés enged. Kedvenc sportja a kézilabda és az atlétika, pedagógusi éveiben több helységben ilyen jellegű sportegyletet indított be.  

Azt, hogy miként látja a jövőt Balázs Dénes a következőképpen nyilatkozott: ,,Egyik alapvető probléma országos szinten a településeink infrastrukturális fejlesztése. Úthálózat kiépítése az  elszigetelt települések jobb megközelíthetősége érdekében, új autópályák építése, a megkezdettek folytatása és befelyezése, gáz bevezetése, víz- és csatornahálózatok kiépítése, árvízvédelem, eredményes szemétgazdálkodás és környezetvédelem, kommunikációs rendszerek létrehozása és fejlesztése. Olyan beruházások létrehozása, amelyek a tevékenységek áthelyezésére és a vidéki településekhez közeli épületek vagy más létesítmények átalakítására irányulnak, az életminőség javítása vagy a település környezeti teljesítményének fokozása céljából.

Balázs Dénes fontosnak tartja a falusi gazdasági társulatok kialakítását, a mezőgazdaság fejlesztését. ,,Támogassuk a mezőgazdasági, az élelmiszer- és az erdészeti ágazatban tevékenykedő személyeket, gazdálkodókat, elsősorban a termőföldek minőségének javításával, továbbá pedig a termés értékesítésének céljából fejleszteni kell a mezőgazdasági üzemeket és vállalkozásokat” – jelentette ki a jelölt, majd felvetette a következő problémákat is: a helyi adottságoknak megfelelő gazdasági tevékenységek szorgalmazása, a fiatal mezőgazdasági termelők, kisüzemek támogatása. Foglalkozni kell az erdősítéssel, fásítással, agrár-erdészeti rendszerek létrehozásával. Az erdőtüzek és a természeti katasztrófák által okozott erdőkárok – többek között kártevőfertőzések és betegségek, katasztrófaesemények, valamint az éghajlattal kapcsolatos fenyegetések által előidézett károk megelőzése és helyreállítása. Fel kell figyelni a vidék és a falusi turizmus fejlesztésére.

Az RMDSZ programjában szereplő hatékony szociális védelmi rendszerről a következőkképpen véleményez: ,,A nyugdíjas személyek esetében fontosnak tartjom egy olyan nyugdíjrendszer bevezetését, amely megfelelő megélhetést biztosítana számukra. Növelni kell a nyugdíjt, a hozzájárulási alapoknak megfelelően. Ki kell alakítani egy biztonságosabb nyugdíjrendszert. Be kell vezetni a szociális nyugdíjt és az özvegyi támogatást. Ugyanakkor csökkenteni kell a nyugdíjkorhatárt: férfiaknál 63 év és nőknél 60 év. Egy másik alapvető célkitűzésünk, hogy az emberek egészségben leélt életéveinek a számát növeljük, a betegek gyógyulását és életminőségének javulását lehetővé tegyük. Fontosnak tartjom a kórházak felszerelését modern technikai gépekkel. A szakorvosok számának növekedésével kapcsolatban pedig, nézetem szerint az egyetemi idő alatt szerződést kellene kötni az orvostan hallgatókkal bizonyos időre (pl. 5 évre), ösztöndíjjal motiválni őket és az egyetem elvégzése után stabil munkahelyet biztosítani, hogy tudásukat az országban kamatozhassák. Fizessük meg az emberiség jólétéért tett munkájukat, emeljük az orvosok bérét, és a túlórákat kétszeresen fizessük meg.

Nem utolsó sorban szakterülete, az oktatás szorgalmazása volna egy másik fontos célkitűzése,  az iskolarendszer végleges kialakítása és megszervezése. Kötelező a tíz osztály, tizenhat éves korig. Külön kiemelt feladata az iskolaszékeknek a helyi fejlesztési elgondolások szakember-állományának képzése, a munkaerőpiac és a tanintézetek profiljának összekapcsolása. Ily módon különös gondot kell fordítanunk a szakiskolák létesítésére. Egyre több szaklíceum profilú intézményt kell létrehoznunk, a versenyképességünk növelése érdekében pótolnunk kell a hiányzó vagy elsorvadt profilokat, mint például a mezőgazdasági és környezetvédelmi szakemberképzés terén. Támogassuk az anyanyelven történő szakoktatást. Fejlesszük az anyanyelvű iskolahálozatot, alakítsunk ki kollégiumokat és bentlakásokat. Változassunk a kerettanterven, vezessünk be egy tantárgycsökkentést. Fontos és hasznos a diákok képzésénél a délutáni oktatás, azaz az afterschool bevezetése és a líceum befejezésekor egy háromszintű érettségi bevezetése.