2024. február 29. (csütörtök) -
Elemér
napja Beszterce
9°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.8118 lej
      
100HUF
= 1.2704 lej
      
1$
= 4.5955 lej
      

A 2012-es parlamenti választások előkészítéséről és a jelöltállítási kritériumokról

1. cikk – (1) Képviselőjelölt vagy szenátorjelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ-nek, és a tisztségre az illető megye területén működő valamely helyi szervezet, a platformok vagy valamely társult szervezet jelöli. Egyéni jelentkezés is lehetséges, amennyiben a jelölt a MÁT/MVB által meghatározott támogató aláírást tartalmazó jegyzéket mellékel a pályázatához.
(1) Azon egyéni választókerületek esetén, ahol az RMDSZ jelöltjei 2008-ban a szavazatok több, mint felének megszerzésével jutottak mandátumhoz, MÁT/MVB emelt számú támogató aláírás begyűjtését is megszabhatja. A támogatóknak az illető megye valamely helyi szervezetéhez kell tartozniuk.
(2) Nem lehet jelölt az a személy, aki a 2012-es helyhatósági választásokon vagy annak eredményeként polgármesteri, alpolgármesteri, megyei tanácselnöki vagy alelnöki mandátumot szerzett. Indokolt esetben, a területi szervezet megkeresésére, a SZÁT felmentést adhat ezen előírás alól.
(3) A TKT vagy a választmány nem térhet el a jelen határozatban meghatározott jelölési feltételektől és nem szabhat meg újabb feltételeket, kivéve a szervezettel való együttműködésre vonatkozó előírásokat.

2. cikk – (1) A jelölési határidő leteltéig, a jelöltek benyújtják pályázatukat a MÁT -hoz. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt önéletrajzát, egységes adatlapon, erről egységes számítógépes nyilvántartás készül;
b) a jelölt választási programját;
c) a jelölt politikai tevékenységéről szóló nyilatkozatot (1989 előtt és után), amelynek tartalmaznia kell a jelöltnek a hírszerző szolgálatokkal való együttműködését 1989 előtt és után;
d) az RMDSZ tagsági igazolvány másolatát;
e) a jelölt írásos nyilatkozatát, amelyben vállalja az RMDSZ programját ;
f) a jelölt írásos megválasztása esetén az RMDSZ-mandátumából eredő, SZKT és a megyei szervezet által meghatározott pénzügyi kötelezettségeinek eleget tesz;
g) bizonylatot, amellyel igazolja, hogy előző mandátuma alatt eleget tett a szervezettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek
h ) jelölési nyilatkozatot, amelyben a jelölt vállalja, hogy függetlenül az rangsoroláson elért eredménytől, nem indul más párt színeiben vagy függetlenként a 2012-es parlamenti választásokon;
i) a jelölt írásos nyilatkozatát, hogy melyik egyéni szavazókörzetben szeretné jelöltetni magát.
(2) Ugyanaz a személy nem indulhat képviselő- és szenátorjelöltként is.
(3) Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indultak a helyhatósági, parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem jelölhetők és nem választhatók. Indokolt esetben, a romániai magyar közösség érdekeit figyelembe véve a SZÁT felmentést adhat ezen bekezdés előírása alól.
(4) A hiányos, illetve az 6. cikkben megállapított kizáró jellegű feltételeknek ellentmondó pályázatot az MÁT nem fogadhatja el.
(5) A román nyelv megfelelő szintű ismerete kötelező.
(6) A SZÁT ajánlja, hogy a jelöltek felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és megfelelő szinten beszéljenek legalább egy nemzetközileg használt idegen nyelvet.

3. cikk – (1) A jelölteknek teljesíteniük kell az Alkotmány 37. cikke által megállapított megválaszthatósági feltételeket.
(2) Nem lehet jelölt az a személy, aki:
a) nem tagja az RMDSZ-szervezetnek;
b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen múltja;
c) a parlamenti, európai parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, illetve szervezet színeiben indult. Kivételt képez az 5. cikk (3) bekezdésben megjelölt személy.
(3) A jelentkezési kritériumok teljesítésének, illetve a kizáró jellegű feltételek meglétének ellenőrzése a MÁT/MVB feladata.
Jelentkezési határidő 2012. Szeptember. 7, 13 óra az RMDSZ Beszterce- Naszód megyei irodáján: Beszterce, Nicolae Titulescu utca 46 szám. Telefon 0263/236105