2022. január 18. (kedd) -
Piroska
napja Beszterce
0°C
1€
= 4.9445 lej
      
= 5.9102 lej
      
100HUF
= 1.3861 lej
      
1$
= 4.3401 lej